Eli & Jody @Eli Jody

hier befindet sich link zum life videokonferenz mit Alyosha & Jody https://www.pscp.tv/AlyJody/1ZkKzyBzZbWxv?t=31s